پس از سالها تیم فوتبال پیکان رنگ پیراهن خود را از آبی آسمانی به بنفش تغییر داد.